Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A'
Περί ιδρύσεως και σκοπού


Αρθρο 1ο

Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Επιστημονική Εταιρεία με το όνομα "ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" που έχει ως σκοπό την προαγωγή της Ιατρικής Επιστήμης και την επιμόρφωση των ιατρών.

Αρθρο 2ο

Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Εταιρεία: α) Συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις των εταίρων της ή και σε δημόσιες συνεδριάσεις κατά τις οποίες γίνονται ανακοινώσεις, επιδείξεις, διαλέξεις και κινηματογραφικές προβολές πάνω σε θέματα που ενδιαφέρουν την Ιατρική και τη Βιολογία, παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ασθενών και παρασκευασμάτων καθώς και εργαλεία και μηχανήματα που έχουν σχέση με την ιατρική πράξη και την έρευνα. β) Διοργανώνει μόνη της ή κοινές με άλλες επιστημονικές εταιρείες συνεδριάσεις καθώς και ιατρικά συνέδρια στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. δ) Προκηρύσσει επιστημονικά αγωνίσματα πάνω σε ιατρικά και βιολογικά θέματα που αθλοθετούνται από αυτήν ή από άλλους φορείς, στις περιπτώσεις που η Εταιρεία κάνει δεκτή την προσφορά τους. ε) Εκδίδει ιατρικό περιοδικό με τον τίτλο "Ελληνική Ιατρική" το οποίο αποτελεί το επιστημονικό όργανο της Εταιρείας η δε έκδοση και λειτουργία του ρυθμίζεται από εσωτερικό κανονισμό που κάθε φορά ισχύει.στ) Διαθέτει ιδιόκτητη στέγη και διατηρεί επιστημονική βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο στην οποία συγκεντρώνονται ελληνικά και ξενόγλωσσα ιατρικά συγγράμματα και περιοδικά. ζ) Επιλαμβάνεται και ερευνά θέματα που σχετίζονται με την υγεία του κοινωνικού συνόλου και εισηγείται στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες τη γνώμη της για τα ενδεικνυόμενα κάθε φορά μέτρα.

Αρθρο 3ο

Η Εταιρεία έχει δική της σφραγίδα που φέρει στην περιφέρεια τον τίτλο της "ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1928" και στη μέση την προτομή του Ιπποκράτη.

Αρθρο 4ο

Η Εταιρεία απαρτίζεται από Τακτικούς, Αντεπιστέλλοντες Επίτιμους Εταίρους και από Αρωγά Μέλη.

Αρθρο 5ο

1. Τακτικός Εταίρος μπορεί να ονομαστεί κάθε Έλληνας πολίτης, πτυχιούχος της Ιατρικής ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου που ασκεί την ιατρική στη Θεσσαλονίκη και ο οποίος δε στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει συνεταιρισμούς ή ενώσεις προσώπων. 2. Για να ονομαστεί τακτικός εταίρος απαιτείται: α) να κάνει ο ίδιος αίτηση που να προσυπογράφεται από δύο τακτικούς εταίρους που προτείνουν την ονομασία του, β) απόφαση της Εταιρείας που παίρνεται κατά την προσεχή συνεδρίαση με ψηφοφορία κατά την οποία ο υποψήφιος πρέπει να πάρει τις μισές +1 ψήφους των παρόντων εταίρων. Σε περίπτωση απορρίψεως της αιτήσεως, νέα υποψηφιότητα δεν γίνεται δεκτή προτού περάσει ένας (1) χρόνος. 3. Στον ιατρό που έγινε δεκτός σαν Εταίρος, ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας τον πληροφορεί με έγγραφο ότι έγινε δεκτός και τον προσκαλεί μέσα σε 20 ημέρες να καταβάλλει στον Ταμία της Εταιρείας το δικαίωμα της εγγραφής και την ετήσια συνδρομή του. Σε περίπτωση που ο νεοεκλεγμένος εταίρος δεν εκπληρώσει τις παραπάνω οικονομικές υποχρεώσεις του χάνει το δικαίωμα της εκλογής τουo θεωρείται σαν να μην έγινε δεκτός και μόνο μετά από δύο χρόνια μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση.

Αρθρο 6ο

Τακτικός εταίρος που εγκαθίσταται σε άλλη πόλη αυτόματα μετατίθεται στην κατηγορία των Αντεπιστελλόντων Εταίρων.

Αρθρο 7ο

1. Αντεπιστέλλων εταίρος μπορεί να ονομαστεί κάθε Έλληνας πολίτης πτυχιούχος της Ιατρικής ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου, που διαμένει μακριά από τη Θεσσαλονίκη και που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. 2. Για την ονομασία του απαιτείται έγγραφη πρόταση που υπογράφεται από τρεις τακτικούς εταίρους και στην οποία πρόταση απαραίτητα αναφέρεται η επιστημονική δράση του προτεινομένου. Η ονομασία ή εγγραφή του αντεπιστέλλοντος εταίρου γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 (απόφαση κατά πλειοψηφία των παρόντων κτλ). Αντεπιστέλλων εταίρος που παρεπιδημεί στη Θεσσαλονίκη έχει όλα τα δικαιώματα του τακτικού εταίρου, εκτός από το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. 3. Αντεπιστέλλων εταίρος που εγκαθίσταται στη Θεσσαλονίκη μετατάσσεται αυτοδίκαια (αυτόματα) στην κατηγορία των τακτικών εταίρων. 4. Αρωγά μέλη (Α.Μ.) μπορούν να ονομαστούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η ονομασία τους γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., ακολουθούν δε τις υποχρεώσεις των τακτικών και αντεπιστελλόντων εταίρων. Τα Α.Μ. έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της Εταιρείας, όμως δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Αρθρο 8ο

1. Η ετήσια συνδρομή καθώς και το δικαίωμα εγγραφής των τακτικών και των αντεπιστελλόντων εταίρων και των αρωγών μελών καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. της Εταιρείας με βάση τις εκάστοτε κρατούσες οικονομικές συνθήκες και τις λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας. 2. Η ετήσια συνδρομή των επίτιμων εταίρων είναι προαιρετική. Τακτικοί ή αντεπιστέλλοντες εταίροι που καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους πάνω από έξι μήνες καλούνται με έγγραφο από τον Ταμία της Εταιρείας να καταβάλουν μέσα σε ένα μήνα την οφειλή τους. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Προέδρου προβαίνει στη διαγραφή του εταίρου που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του. 3. Οι εταίροι που διαγράφονται γι' αυτό το λόγο μπορούν να επανεγγραφούν με αίτηση τους μόνο αφού περάσουν δύο χρόνια και σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 5 και 7 του παρόντος καταστατικού.

Αρθρο 9ο

1. Επίτιμος εταίρος μπορεί να ονομαστεί κάθε ιατρός, βιολόγος ή άλλου κλάδου επιστήμονας, που έχει διαπρέψει στην επιστήμη του, καθώς επίσης και κάθε εταίρος που προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρεία. Για την ονομασία του ως επιτίμου εταίρου απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώνεται από την Εταιρεία. 2. Ο τίτλος του Επιτίμου Προέδρου της Εταιρείας απονέμεται από αυτήν σε τακτικούς ή επίτιμους εταίρους οι οποίοι με την επιστημονική προβολή τους, το ήθος, τις δραστηριότητες και τις προσφερθείσες υπηρεσίες τους συνέβαλαν ιδιαίτερα στην προαγωγή του έργου της Εταιρείας. Ο αριθμός των επίτιμων προέδρων δεν μπορεί να είναι πάνω από πέντε (5). 3. Η Εταιρεία προβαίνει σε ψηφοφορία για την απονομή του τίτλου του Επιτίμου Προέδρου, μετά από απόφαση-πρόταση του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη πρόταση υπογραφομένη από το 1/5 των τακτικών εταίρων. Η ψηφοφορία γίνεται κατά την πρώτη, μετά την υποβολή της πρότασης, συνεδρία της Εταιρείας. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κρίνεται θετικό για τον προταθέντα όταν λάβει τα 2/3 των παρόντων εταίρων.

Δωρητές - Ευεργέτες - Μεγάλοι Ευεργέτες Αρθρο 10ο

1. Με πρόταση του Δ.Σ., η Εταιρεία, σε μια συνεδρία της κατόπιν ψηφοφορίας και με πλειοψηφία (το μισό +1) των παρόντων, ονομάζει: α) Δωρητές εκείνους που προσέφεραν στην Εταιρεία χρηματικό ποσό 1ΟΟπλάσιο της ετήσιας συνδρομής των εταίρων, β) Ευεργέτες εκείνους που πρόσφεραν ποσό 500πλάσιο της ετήσιας συνδρομής. γ) Μεγάλους ευεργέτες εκείνους που θα κρίνονταν άξιοι αυτού του τίτλου λόγω ιδιαίτερα μεγάλων υλικών προσφορών προς την Εταιρεία (ακίνητα κτλ). 2. Δωρητές ή ευεργέτες μπορεί επίσης να ονομαστούν από την Εταιρεία φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και οργανισμοί που πρόσφεραν ιδιαίτερα μεγάλες προσφορές ή υπηρεσίες στην Εταιρεία. 3. Στα γραφεία ή στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εταιρείας αναρτώνται τιμητικοί πίνακες με τα ονόματα των δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών καθώς και εικόνες των τέως Προέδρων και Επίτιμων Προέδρων.

Αρθρο 11ο

1. Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος αποδειχθεί επιλήσμονας των ηθικών κανόνων της ιατρικής και επιστημονικής αξιοπρέπειας, το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει στον Πρόεδρο της Εταιρείας να επιστήσει προφορικά ή με έγγραφο την προσοχή του εταίρου πάνω σε αυτό το γεγονός. Ακόμη και χωρίς την παραπάνω ενέργεια, το Δ.Σ. της Εταιρείας μπορεί να αποφασίσει (με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών του επί του συνόλου των αποτελούντων το Δ.Σ.) τη διαγραφή του Εταίρου, οπότε η απόφαση αυτή αναγγέλλεται από τον Πρόεδρο στην Εταιρεία κατά τη συνεδρίαση της. 2. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος μπορεί μέσα σε 15 ημέρες να προσφύγει με έγγραφο του ενώπιον της Εταιρείας, η οποία στην πρώτη, μετά την παραλαβή της προσφυγής, συνεδρία της αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των παρόντων. 3. Σε περίπτωση που ένας εταίρος παραβεί με υπαίτια πράξη ή παράλειψη την περί σωματείων νομοθεσία, ανεξάρτητα από την προβλεπόμενη ποινική δίωξη ή άλλη νομική κύρωση, θεωρείται ότι υποπίπτει σε πειθαρχικές κυρώσεις, οι οποίες ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος μπορούν να φτάσουν μέχρι και την αποβολή του Εταίρου με απόφαση που παίρνεται από το Δ.Σ. ή αν υπάρχει ιδιαίτερα σπουδαίος λόγος η αποβολή αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα παραπάνω (παράγραφοι 1 και 2) ορίζονται. 4. Κατά της αποφάσεως για την αποβολή του για πειθαρχικούς λόγους μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα, στον Πρόεδρο Πρωτοδικών μέσα σε δύο μήνες αφότου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση.

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Περί Διοικητικού Συμβουλίου Καθήκοντα και υποχρεώσεις του

 

Αρθρο 12ο

1. Η Εταιρεία διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από ένα Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους (Α και Β), ένα Γενικό Γραμματέα, ένα Ταμία, έναν Ειδικό Γραμματέα, έναν Έφορο Βιβλιοθήκης, έναν Έφορο Στέγης και τρεις Συμβούλους που εκλέγονται κάθε δύο χρόνια το μήνα Ιούνιο από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου τακτικών εταίρων. Στην ίδια εκλογή εκλέγονται και τρία Αναπληρωματικά Μέλη. 2. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. καθώς και των αναπληρωματικών μελών είναι διετής. 3. Για την εξασφάλιση πνεύματος συνεχείας και πληρέστερης ενημέρωσης του εκάστοτε νέου Δ.Σ. συμμετέχει σαν πρώτος (Α) σύμβουλος, ένα από τα μέλη του απερχομένου Δ.Σ. κατά προτίμηση ο Πρόεδρος. 4. Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν μπορεί να εκλεγεί το αυτό πρόσωπο πάνω από δύο συνεχείς θητείες (διετίες). 5. Στο Δ.Σ. δεν μπορούν να μετέχουν συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού, καθώς και εταίροι που: α) δεν έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, β) στερούνται του δικαιώματος της ελευθερίας ίδρυσης συνεταιρισμών και ένωσης προσώπων και γ) στερούνται αυτοδίκαια ή μετά από δικαστική απόφαση των πολιτικών δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 6. Ο υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. πρέπει να είναι τακτικός εταίρος πριν από 5 χρόνια και να είναι ή να έχει διατελέσει: α) Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής ή β) διδάκτορας της Ιατρικής και κάτοχος τίτλου Διευθυντή Κρατικής Κλινικής ή Εργαστηρίου. 7. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα πρέπει να είναι κάτοχοι του τίτλου του διδάκτορα της Ιατρικής και να είναι τακτικοί εταίροι από πενταετίας. 8. Οι υποψήφιοι για τις λοιπές θέσεις του Δ.Σ. πρέπει επίσης να είναι διδάκτορες της Ιατρικής και τακτικοί εταίροι από πενταετίας. 9. Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. η παροχή προς την Εταιρεία εξαρτημένης εργασίας με αμοιβή ή να συνάπτουν με αυτή σύμβαση που να συνεπάγεται αμοιβή ή προμήθεια για προσφορά οιασδήποτε υπηρεσίας. 10. Απαγορεύεται η καταβολή από την Εταιρεία στα μέλη του Δ.Σ. ή σε κάθε Εταίρο οιασδήποτε χρηματικής αμοιβής υπό μορφή αποζημίωσης για ημεραργίες κτλ.

Αρθρο 13ο

1. Στον Πρόεδρο και το Δ.Σ. ανατίθεται η επίλυση όλων των ζητημάτων, που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό δεν απαιτούν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 2. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε δύο μήνες και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ύστερα από αίτηση τριών από τα μέλη του, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν παρίστανται 6 τουλάχιστον από τα μέλη του. 3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 4. Το Δ.Σ. προσλαμβάνει με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, κατά περίπτωση, το αναγκαίο για τη λειτουργία της Εταιρείας προσωπικό (κλητήρας, γραφέας-δακτυλογράφος, βιβλιοθηκονόμος, εισπράκτορας κτλ), τα προσόντα του οποίου καθορίζει και εκτιμά το Δ.Σ. κατά την ελεύθερη κρίση του. 5. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση που δεν ήταν παρόντα ή διαφώνησαν με την απόφαση που πάρθηκε, όπως αυτό προκύπτει από τα πρακτικά του Δ.Σ. που συντάσσονται από το Γενικό Γραμματέα και τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη του Δ.Σ. 6. Ένσταση για απόφαση που πάρθηκε από το Δ.Σ. πάνω σε ζητήματα που δεν προβλέπονται από το καταστατικό, μπορεί να ασκηθεί μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση της. Η ένσταση πρέπει να υπογράφεται από τριάντα τουλάχιστον τακτικούς εταίρους. Το Δ.Σ. οφείλει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της ένστασης να θέσει το ζήτημα στην κρίση της Εταιρείας σε μια συνεδρίαση της. Η άσκηση της ένστασης αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης του Δ.Σ. που προσβλήθηκε μέχρις ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση της Εταιρείας επί της προκειμένης ενστάσεως.

Αρθρο 14ο

1. Εάν μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει αδικαιολόγητα από 4 συναπτές συνεδριάσεις του Δ.Σ. θεωρείται ότι παραιτήθηκε. 2. Όταν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί μια θέση του Δ.Σ., πλην της θέσεως του Προέδρου, αυτή πληρούται από τα αναπληρωματικά μέλη που εκλέχθηκαν κατά τις αρχαιρεσίες (άρθρο 12, παράγραφος 1). 3. Όταν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση του Προέδρου, η θέση αυτή παραμένει κενή μέχρι των προσεχών αρχαιρεσιών. Στην περίπτωση αυτή καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Α' Αντιπρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται, ο Β' Αντιπρόεδρος.

Αρθρο 15ο Καθήκοντα Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των διοικητικών και λοιπών αρχών και στις σχέσεις της με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Συγκαλεί δια του Γενικού Γραμματέα τα μέλη του Δ.Σ. και τους εταίρους και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις. Υπογράφει μαζί με το Γεν. Γραμματέα τα προς πληρωμή εντάλματα, καθώς και τις εξουσιοδοτήσεις προς τον Ταμία για την ανάληψη χρημάτων από τις καταθέσεις της Εταιρείας στην Τράπεζα, σύμφωνα με αποφάσεις του Δ.Σ. Αποδέχεται συναλλαγματικές που εκδίδονται σε βάρος και αποδοχή της Εταιρείας για κάλυψη υποχρεώσεων της Εταιρείας, που αναλαμβάνονται ύστερα από αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. της Εταιρείας. Διορίζει ή παύει ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. το βοηθητικό προσωπικό. Ενημερώνεται πάνω σε όλα τα έγγραφα, ανακοινώσεις και έντυπα που στέλλονται στην Εταιρεία. Υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριών του Δ.Σ. και της Εταιρείας καθώς και της Γ.Σ. Μεριμνά για την πιστή εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει τον αναπληρώνει ο Α' Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ο Β' Αντιπρόεδρος και τούτον ένας από τους συμβούλους, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής τους.

Αρθρο 16ο Καθήκοντα Αντιπροέδρων

1. Οι Α' και Β' Αντιπρόεδροι βοηθούν τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του και τον αναπληρώνουν όταν απουσιάζει. Οριζόμενοι από τον Πρόεδρο προΐστανται των ειδικών επιτροπών, που με απόφαση του Δ.Σ. ή της Εταιρείας συνιστώνται για τη μελέτη θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με τους σκοπούς και το έργο της Εταιρείας. 2. Ο Α' Αντιπρόεδρος συντονίζει το έργο των διαφόρων επιτροπών που θα ορίζονται από το Δ.Σ. 3. Ο Β' Αντιπρόεδρος εποπτεύει στα οικονομικά θέματα της Εταιρείας (Ταμείο, οίκημα, Βιβλιοθήκη, συσκευές, όργανα, έπιπλα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία).

Αρθρο 17ο Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τη σφραγίδα και τα αρχεία της Εταιρείας. Παραλαμβάνει τα έγγραφα, έντυπα και χειρόγραφα που αποστέλλονται στην Εταιρεία και με έγγραφο αναγγέλλει στους αποστολείς την παραλαβή τους. Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου στο οποίο καταχωρεί τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, καθώς και βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο οποίο ο ίδιος καταχωρεί τις συζητήσεις και αποφάσεις που παίρνονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα διπλώματα των εταίρων. Τηρεί μητρώο των εταίρων και με εντολή του Προέδρου καλεί τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρία, καθώς και τους εταίρους σε επιστημονικές συνεδριάσεις και γενικές συνελεύσεις. Μαζί με τον Πρόεδρο προσυπογράφει τα για πληρωμή δαπανών της Εταιρείας χρηματικά εντάλματα και τις εντολές εξουσιοδοτήσεις προς τον Ταμία για ανάληψη χρημάτων από τις καταθέσεις που η Εταιρεία έχει στην Τράπεζα. Με βάση το βιβλίο-μνημόνιο προτεραιότητας καταθέσεως ανακοινώσεων, επιδείξεων κτλ. των εταίρων, που αυτός τηρεί, επιμελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου, της σύνταξης, εκτύπωσης και έγκαιρης αποστολής στους εταίρους των προσκλήσεων για την εκάστοτε προσεχή συνεδρία. Επικειμένων αρχαιρεσιών συντάσσει μέσα στο Μάιο τους καταλόγους των "ταμειακώς εν τάξει" δηλαδή των εταίρων που δικαιούνται ψήφου. Αντίγραφο τούτων, εις διπλούν που προσυπογράφεται και από τον Ταμία της Εταιρείας παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή Αρχαιρεσιών. Μετέχει της επιτροπής συντάξεως του περιοδικού της Εταιρείας "Ελληνική Ιατρική" καθώς και του ετησίου Δελτίου Πεπραγμένων της Εταιρείας. Τηρεί τα εξής βιβλία και φακέλους: α) βιβλίο μητρώου εταίρων, β) βιβλίο πρωτοκόλλου, γ) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. δ) βιβλίο-μνημόνιο χρονολογικής σειράς κατάθεσης ανακοινώσεων, επιδείξεων κτλ. ε) φακέλους εισερχομένων ως και αντίγραφα εξερχόμενων εγγράφων. Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει, αναπληρώνεται από τον Ειδικό Γραμματέα. Όταν και αυτός απουσιάζει, αναπληρώνεται από τον Έφορο Βιβλιοθήκης ή από έναν από τους συμβούλους που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Αρθρο 18ο Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα

Ο Ειδικός Γραμματέας που οφείλει να παρίσταται στις επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας: α) Τηρεί βιβλίο συνεδριάσεων στο οποίο καταχωρεί: ί) τις ανακοινώσεις του Προέδρου προς τους εταίρους, τις τυχόν γενόμενες παρατηρήσεις και τυχόν αποφάσεις που πάρθηκαν, ii) τις ανακοινώσεις, επιδείξεις, διαλέξεις κτλ και τις σχετικές πάνω σε αυτές συζητήσεις που γίνονται κατά τις επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας. β) Αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα όταν αυτός απουσιάζει. γ) Όταν ο Ειδικός Γραμματέας απουσιάζει, αναπληρώνεται από τον Έφορο Βιβλιοθήκης ή από έναν από τους συμβούλους που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Αρθρο 19ο Καθήκοντα Ταμία

1. Ο Ταμίας, με εισπράκτορα έμμισθο (με ποσοστά) που διορίζεται από το Δ.Σ., εισπράττει το δικαίωμα εγγραφής και τις συνδρομές των εταίρων και αρωγών μελών, εκδίδοντας τις αντίστοιχες διπλότυπες αποδείξεις από στελέχη που πριν από κάθε χρησιμοποίηση τους έχουν θεωρηθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Επίσης εισπράττει κάθε εισφορά και κάθε έμβασμα προς την Εταιρεία. Αναφέρει έγκαιρα στο Δ.Σ. εκείνους που, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος, καθυστερούν τις συνδρομές τους. Ενεργεί τις πληρωμές δαπανών της Εταιρείας σύμφωνα με τα εντάλματα πληρωμών που εκδίδονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. 2. Τηρεί τα εξής βιβλία: α) περιουσίας της Εταιρείας, β) εισπράξεων (εσόδων) και δαπανών, γ) ισολογισμών, τα οποία (βιβλία) έχουν μονογραφηθεί από τον Πρόεδρο. 3. Ο Ταμίας δικαιούται να κρατεί για τις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας ποσό που καθορίζεται από το Δ.Σ. Τα επιπλέον χρηματικά ποσά υποχρεούται να καταθέτει σε λογαριασμό της Εταιρείας σε Τράπεζα αυτούσια ή μεταβεβλημένα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., σε αξιόγραφα. Είναι υπεύθυνος για κάθε οικονομική ζημία που θα προκύψει για την Εταιρεία από αμέλεια του. 4. Στο τέλος κάθε έτους συντάσσει τον απολογισμό και ισολογισμό του έτους που έληξε καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. και μεριμνά για την καταχώρηση τους στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ., στη συνέχεια δε τους υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μετά τη λήξη του εταιρικού έτους και μετά την υποβολή στο Δ.Σ. του πορίσματος της ελεγκτικής επιτροπής. 5. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν από τους συμβούλους που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Αρθρο 20ο Ελεγκτική Επιτροπή

Ο έλεγχος της όλης οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και του Ταμείου, που γίνεται κάθε χρόνο, διενεργείται από την τριμελή ελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από τακτικούς εταίρους και που εκλέγεται στις αρχαιρεσίες της Εταιρείας με διετή θητεία. Η Ελεγκτική Επιτροπή οφείλει να υποβάλλει το πόρισμα της στο Δ.Σ. και στη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη του εταιρικού οικονομικού έτους.

Αρθρο 21ο Έφορος Βιβλιοθήκης

Έφορος Βιβλιοθήκης: α) επιμελείται της συντήρησης των επιστημονικών συγγραμμάτων και περιοδικών της Εταιρείας, εισηγείται στο Δ.Σ. την αγορά νέων και μεριμνά για την ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου, με τη βοήθεια υπαλλήλου που προσλαμβάνεται με εισήγηση του από το Δ.Σ., β) τηρεί μητρώο των συγγραμμάτων, περιοδικών και συσκευών της βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου καθώς και καρτελοθήκης για τη χρέωση των εταίρων που παίρνουν δανεικά συγγράμματα και περιοδικά και γ) αναφέρει έγκαιρα, με έγγραφο του στο Δ.Σ., κάθε απώλεια ή φθορά του υλικού της αρμοδιότητας του.

Αρθρο 22ο Έφορος Στέγης

Ο Έφορος Στέγης επιμελείται της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας (οίκημα, επίπλωση, οπτικοακουστικά μέσα κτλ) και τηρεί σχετικό μητρώο. Μεριμνά για την καλή συντήρηση της επίπλωσης, των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και για τη συνολική εμφάνιση της Στέγης. Ενημερώνει έγκαιρα το Δ.Σ. για κάθε φθορά ή απώλεια και εισηγείται την ανάγκη διόρθωσης ή αντικατάστασης όσων έχουν φθαρεί. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στις συνεδριάσεις των ιδιοκτητών και κατοίκων (ενοικιαστών) της πολυκατοικίας.

Αρθρο 23ο Ειδικές Επιτροπές

1. Το Δ.Σ. μπορεί να προβαίνει στη σύσταση τριμελών ή πενταμελών επιτροπών για τη μελέτη ζητημάτων επιστημονικών, κριτικών, οργανωτικών, εκδοτικών, οικοδομικών κτλ. Στις επιτροπές αυτές προεδρεύει ο Α' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 2. Οι επιτροπές ορίζουν εισηγητή ένα από τα μέλη τους και υποβάλλουν μέσα σε τακτή προθεσμία τις εκθέσεις τους στο Δ.Σ. το οποίο αφού σημειώσει τις παρατηρήσεις του, τις θέτει υπόψη και στην κρίση της Εταιρείας σε μια των συνεδριάσεων της, για τη λήψη αποφάσεως με φανερή ψηφοφορία.

Αρθρο 24ο

Οι επιστημονικές συνεδριάσεις είναι τακτικές και έκτακτες, πραγματοποιούνται δε στην ιδιόκτητη στέγη της Εταιρείας, μπορεί όμως να γίνονται και σε άλλους χώρους. Για τα θέματα των επιστημονικών συνεδριάσεων οι εταίροι ενημερώνονται έγκαιρα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα με έγγραφη πρόσκληση

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Γενικές Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες

 

Αρθρο 25ο

Η εντός του μηνός Ιουνίου πρώτη συνεδρίαση της Εταιρείας ορίζεται σαν Γενική Συνέλευση κατά την οποία: α) κάθε χρόνο μεν εκτίθενται τα πεπραγμένα, ο ισολογισμός του χρόνου που έληξε, το πόρισμα της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο προϋπολογισμός του προηγούμενου χρόνου και στη συνέχεια με ψηφοφορία: i) εγκρίνεται ο ισολογισμός του χρόνου που έληξε και ο προϋπολογισμός του επόμενου χρόνου, ii) απαλλάσσεται το Δ.Σ. από κάθε διοικητική και οικονομική ευθύνη για τη διαχείριση του ισολογισμού που εγκρίθηκε. β) Κάθε δεύτερο χρόνο δε, γίνονται όλα τα παραπάνω και στη συνέχεια διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής. γ) Στις αρχαιρεσίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου οι τακτικοί εταίροι των οποίων η εκλογή και εγγραφή στα μητρώα της Εταιρείας έγινε το τελευταίο προ των αρχαιρεσιών τρίμηνο. δ) Η υποβολή υποψηφιοτήτων για κάθε θέση του Δ.Σ. λήγει 48 ώρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών. ε) Οι υποβληθείσες υποψηφιότητες, είτε μεμονωμένες είτε ως πλήρη ψηφοδέλτια, θα παραδίδονται στους ψηφοφόρους προς ενημέρωση τους μαζί με το ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο θα αναγράφονται όλοι οι υποψήφιοι και το οποίο (και μόνο αυτό) θα ρίπτεται στην ψηφοδόχο.

Αρθρο 26ο

Η Γ.Σ. είναι σε απαρτία με την παρουσία του ενός έκτου (1/6) των ταμειακών εν τάξει" τακτικών εταίρων.

Αρθρο 27ο

Εάν στις παραπάνω περιπτώσεις (άρθρα 25 και 26) δεν γίνει απαρτία, οι εταίροι καλούνται με έγγραφη πρόσκληση μέσα σε οκτώ ημέρες σε νέα συνέλευση, οπότε απαρτία θεωρείται οσοιδήποτε εταίροι και αν παραστούν, πάντως όμως όχι ολιγότεροι του 1/10 εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αρθρο 28ο

Στις συνεδριάσεις και στις γενικές συνελεύσεις η παραδοχή ή απόρριψη προτάσεων και γενικά η λήψη αποφάσεων γίνονται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια. Όσοι αρνούνται ψήφου καθώς και τα λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του αριθμού εκείνων που ψήφισαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η θέση του Προέδρου. Οποιαδήποτε πρόταση απορρίφθηκε δεν μπορεί να ξαναϋποβληθεί σε ψηφοφορία πριν περάσει ένας ολόκληρος χρόνος.

Αρθρο 29ο

1. Το Δ.Σ. προκειμένου να εξασφαλίσει μια ομαλή διαδοχή της Διοικήσεως και λειτουργίας της Εταιρείας, οφείλει να προβαίνει στην προεργασία που απαιτείται για τη, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 23, 24 και 25 του παρόντος, ανά διετία εκλογή νέου Δ.Σ. και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής από τη Γ.Σ., με τρόπο ώστε η διεξαγωγή της εκλογής να είναι νομότυπη, αδιάβλητη και προσήκουσα σε επιστήμονες. Γι' αυτό: α) Το Δ.Σ. σε συνεδρίαση του που γίνεται 20-30 ημέρες πριν από το χρόνο που προβλέπεται για τις αρχαιρεσίες (Ιούνιος κάθε δεύτερου έτους) ορίζει την ακριβή ημερομηνία των αρχαιρεσιών και με πρόταση του Προέδρου ορίζει ποιο από τα μέλη του θα είναι, σύμφωνα με το άρθρο 12, ο μη αιρετός Α' σύμβουλος στο διάδοχο Δ.Σ., στην περίπτωση που ο απερχόμενος πρόεδρος παραμένει στη θέση του προέδρου, ή δηλώνει ότι κωλύεται να παραμείνει στη θέση του Α' μη αιρετού συμβούλου. β) Στη Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο κατά το άρθρο 15 αναπληρωτής του. Στη δικαιοδοσία του Προέδρου εναπόκειται η ανάθεση της προεδρίας της Γ.Σ. σε έναν από τους επίτιμους προέδρους που τυχόν είναι παρών. γ) Μετά την ανάγνωση, από τον Πρόεδρο, της έκθεσης πεπραγμένων της διετίας που έληξε και αφού ο Ταμίας κάνει την ανάλυση του ισολογισμού του έτους που έληξε και του προϋπολογισμού του επομένου έτους και διαβαστεί και το πόρισμα της ελεγκτικής επιτροπής ακολουθεί η έγκριση των πεπραγμένων, η απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε διοικητική και οικονομική ευθύνη και η με πρόταση του Προέδρου εκλογή από τη Γ.Σ. της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών (Ε.Ε.Α.) η οποία αναλαμβάνουσα αμέσως τα καθήκοντα της προβαίνει, με βάση τον κατάλογο των δικαιουμένων ψήφου εταίρων, στη διεξαγωγή της ψηφοφορίας (γνωστοποίηση υποψηφίων, διανομή ψηφοδελτίων, αποσφράγιση ψηφοδόχου, πρόσκληση και υπογραφή ψηφισάντων, αποσφράγιση ψηφοδόχου, καταμέτρηση και κατανομή ψήφων) και στη σύνταξη του σχετικού πρακτικού ψηφοφορίας. Ψήφος με εξουσιοδότηση δεν είναι επιτρεπτή. δ) Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ο προεδρεύων της Γ.Σ. καθώς και το Δ.Σ. δεν απομακρύνονται από την αίθουσα. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ., χωρίς να επεμβαίνει στα καθήκοντα της εφορευτικής επιτροπής, βρίσκεται εκεί σαν σε "συνεχή συνεδρίαση" έτοιμο να βοηθήσει την Εφορευτική Επιτροπή με διευκρινίσεις που της παρέχει πάνω σε διατάξεις του καταστατικού που αποσκοπούν στη νομότυπη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. ε) Για να διευκολυνθούν οι εταίροι στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος παρέχεται η δυνατότητα της ταμειακής τακτοποιήσεως τους, την ημέρα των αρχαιρεσιών. 2. Τα νεοεκλεγμένα Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους την αμέσως επόμενη ημέρα από την εκλογή τους. Ο Γενικός Γραμματέας και ο Ειδικός Γραμματέας του απερχομένου Δ.Σ. οφείλουν να παραδώσουν στους διαδόχους τους τα μεν βιβλία μητρώα και τρέχοντα έγγραφα μέσα σε πέντε (5) ημέρες, το δε αρχείο και το υλικό των επιστημονικών συνεδριών (κείμενα ανακοινώσεων και συζητήσεως κτλ) μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Ο Ταμίας, ο Έφορος βιβλιοθήκης και ο Έφορος Στέγης οφείλουν να παραδώσουν στους διαδόχους τους τα περιουσιακά και λοιπά στοιχεία της αρμοδιότητας τους (Ταμείο, βιβλία, διπλότυπα, συγγράμματα και περιοδικά, συσκευές, έπιπλα, συμβόλαια κτλ) μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Για κάθε ανωμαλία ή καθυστέρηση στη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής καθώς και για κάθε απώλεια περιουσιακών και λοιπών στοιχείων της Εταιρείας, οφείλουν οι παραλαμβάνοντες να αναφέρουν αμέσως προφορικά στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στην Ελεγκτική Επιτροπή.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Πόροι της Εταιρείας, τροποποίηση καταστατικού, διάλυση της Εταιρείας

 

Αρθρο 30ο

Πόροι της Εταιρείας είναι: 1. Το, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού, χρηματικό ποσό που καταβάλλεται από τους τακτικούς και αντεπιστέλλοντες εταίρους για δικαίωμα εγγραφής και για ετήσια συνδρομή. 2. Οι πρόσοδοι από τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας (τόκοι από καταθέσεις, ομολογίες, χρεόγραφα, ιατρικό περιοδικό και άλλες δημοσιεύσεις). 3. Οι προαιρετικές εισφορές εταίρων και αρωγών μελών καθώς και επώνυμες δωρεές ή κληροδοσίες που γίνονται δεκτές από την Εταιρεία. 4. Οι υπέρ της Εταιρείας κληρονομιές που γίνονται δεκτές μόνο επ' ωφελεία απογραφής. Η αποδοχή της κληρονομιάς επ' ωφελεία απογραφής πρέπει να ασκηθεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου αποποιήσεώς της (4 μήνες) κατά τα άρθρα 1847 και 1902 του Αστικού Κώδικα. 5. Οι κληρονομιές ή κληροδοσίες ή επώνυμες δωρεές για ορισμένο σκοπό που γίνονται δεκτές μόνο στις περιπτώσεις που ο σκοπός αυτός δεν αντιτίθεται στους σκοπούς της Εταιρείας. 6. Οι επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις του κράτους. 7. Κάθε άλλη πρόσοδος που επιτυγχάνεται από το Δ.Σ. με ενέργειες νόμιμες και μη κερδοσκοπικές.

Αρθρο 31ο

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού δεν μπορεί να γίνει πριν περάσουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια. Και πρέπει να αποφασισθεί από τη Γ.Σ. που θα κληθεί γι' αυτόν το σκοπό, στην οποία είναι απαραίτητη η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. 2. Με τα ίδια ανωτέρω ποσοστά (δηλαδή παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων) μπορεί να αποφασισθεί στη Γ.Σ. η διάλυση της εταιρείας ή η συγχώνευση αυτής με άλλο ιατρικό σωματείο. 3. Μετά τη διάλυση, η περιουσία της Εταιρείας, τηρούμενης της διαδικασίας του εκάστοτε ισχύοντος νόμου, περιέρχεται στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο οφείλει από τις προσόδους αυτής της περιουσίας (τόκοι, ενοίκια κτλ) να προβαίνει στην προκήρυξη, κάθε 2-3 χρόνια, αγωνίσματος που σκοπό θα έχει την προαγωγή της ιατρικής έρευνας στη Βόρεια Ελλάδα. 4. Αντίγραφο της απόφασης της Γ.Σ. των εταίρων για τη διάλυση της Εταιρείας κοινοποιείται με φροντίδα του Προέδρου της Γ.Σ. μέσα σε ένα μήνα στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Αστικού Κώδικα, για να εγγραφεί στο σχετικό βιβλίο και για την ενημέρωση του σχετικού φακέλου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 5. Η διάλυση της Εταιρείας υλοποιείται μόνο μετά την, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εγγραφή της σχετικής απόφασης της Γ.Σ. των εταίρων στο βιβλίο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Αρθρο 32ο

"Εσωτερικοί κανονισμοί" που συντάσσονται από το Δ.Σ. μπορούν να ρυθμίζουν τον, ανάλογα με τις εκάστοτε αναγκαιότητες και συνθήκες, καλύτερο τρόπο εφαρμογής στην πράξη κάθε τι που αφορά: α) τις επιστημονικές ανακοινώσεις και συζητήσεις (άρθρα 2, 24), β) τη λειτουργία της βιβλιοθήκης-αναγνωστηρίου (άρθρο 21), γ) τις αρμοδιότητες της κάθε ειδικής επιτροπής (άρθρο 23), δ) τη σύνθεση και λειτουργία της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού "Ελληνική Ιατρική", ε) τον τρόπο είσπραξης (εφάπαξ, τμηματικά) της ετήσιας συνδρομής (άρθρα 5 και 8), στ) τέλος κάθε τι που στη λειτουργία της Εταιρείας προκύπτει.

Αρθρο 33ο

1. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος, των σχετικών διατάξεων των περί Σωματείων και Ενώσεων Νόμων και τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του εισαγωγικού αυτού Νόμου. 2. Το καταστατικό αυτό που περιλαμβάνει 33 άρθρα αποτελεί τροποποίηση προηγουμένου, το οποίο έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 197 10.1.73 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και αφού μελετήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από τη νόμιμη πλειοψηφία των μελών της Εταιρείας κατά τη Γενική Συνέλευση της 19ης Οκτωβρίου 1989.