logo-header.png

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (SOFT SKILLS) ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

Το Τμήμα  Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) προκηρύσσουν 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018 στο "Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών" (ΔΠΜΣ) «ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (SOFTSKILLS) ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ». Το πρόγραμμα αποβλέπει στην καλλιέργεια υψηλών νοητικών λειτουργιών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων με αξιακές, συναισθηματικές και διαπροσωπικές διαστάσεις, προκειμένου οι πτυχιούχοι των Επιστημών Υγείας να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους και στις εξελίξεις της εποχής. Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (90 ECTS). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Κατηγορίες  εισακτέων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι,Τ.Ε.Ι ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ).

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ.

Αριθμός εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε σαράντα (40) με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τις δυνατότητες του ΔΠΜΣ. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων καθορίζεται κάθε χρόνο από την ΕΔΕ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον και όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι. Επίσης, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.3685/2008 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.


Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΔΠΜΣ, στο Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ,  από Τρίτη  7 Νοεμβρίου 2017 έως και  Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες από 10.30 έως 13.30.

Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).

δ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών.

ε. Πιστοποιητικό  γνώσης της αγγλικής  γλώσσας. Απαιτείται: α) αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, ή β) TOEFL με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Για τους αλλοδαπούς, μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης, απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας, υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

στ. Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης (εφόσον υπάρχουν).

ζ. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Αξιολόγηση των υποψηφίων

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων

Η ΕΔΕ συγκροτεί επιτροπή μελών ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων, στην οποία συμμετέχουν μέλη της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ, και η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των υποψηφίων που προσκόμισαν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Επιλογή υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί διαδικασία τριών φάσεων:

  1. Στην πρώτη φάση γίνεται προκριματικός έλεγχος τυπικών προσόντων των υποψηφίων. Στη δεύτερη φάση γίνεται μοριοδότηση των δικαιολογητικών βάσει κριτηρίων, ώστε να προκύψει η σειρά αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων. Βάσει αυτής της κατάταξης, η ΕΔΕ ορίζει τον αριθμό των υποψηφίων που θα κληθούν για προφορική συνέντευξη. Η συνέντευξη (σε ζητήματα γνώσεων επί των αντικειμένων του προγράμματος και σε ζητήματα προσωπικότητας) διενεργείται στην τρίτη φάση από την προαναφερθείσα ειδική επιτροπή, η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση της ΕΔΕ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης και τρίτης φάσης, καθώς και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες, έχουν ως εξής:

  Κριτήρια αξιολόγησης

Βαθμολογία

Συντε

λεστής

Ανώτατο όριο μορίων

Δεύτερη φάση

α) Γενικός βαθμός πτυχίου

5-10

2,5

25

β) Σχετικότητα πτυχίου

i) Πτυχίο Τμήματος Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής,   Βιολογίας, Νοσηλευτικής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού (με αντιστοιχία ΔΟΑΤΑΠ ή ΚΥΣΑΤΣ)

ii) Πτυχίο άλλου Τμήματος ΑΕΙ

    10

0

γ) Προηγούμενη συναφής ερευνητική δραστηριότητα (1 μόριο/6μηνο πλήρους απασχόλησης για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα –έως 5 εξάμηνα)

0-5

1

5

δ) Ενδεχόμενη συναφής επαγγελματική εμπειρία (1 μόριο/έτος εργασίας–έως 5 έτη)

0-5

1

5

ε) Λοιποί συναφείς τίτλοι σπουδών (2ο πτυχίο 3 μόρια, μεταπτυχιακό  6 μόρια, διδακτορικό 10 μόρια)

0-10

1

10

στ) Τίτλοι ξένων γλωσσών, πέραν της αγγλικής

0-5

1

5

Τρίτη φάση

Βαθμός προφορικής συνέντευξης

0-10

2

20

Ανώτατο σύνολο μορίων

80


Διαδικασία πρόκρισης και τελικής επιλογής υποψηφίων

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και βάσει των προϋποθέσεων της προκήρυξης και των κριτηρίων μοριοδότησης (πρώτη και δεύτερη φάση), η επιτροπή μελών ΔΕΠ για την επιλογή των υποψηφίων καταρτίζει και ανακοινώνει τον κατάλογο με την αξιολογική κατάταξή τους. Βάσει αυτής της κατάταξης ανακοινώνεται πρόσκληση για συνέντευξη των υποψηφίων, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού. Μετά τη διενέργεια των συνεντεύξεων (τρίτη φάση),καταρτίζεται κατάλογος αξιολογικής κατάταξης των επιτυχόντων, ο οποίος αναρτάται στη «Διαύγεια», καθώς και  στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού. 

Ο κατάλογος των επιτυχόντων υπόκειται στην τελική έγκριση της ΕΔΕ.

Δίδακτρα

Το σύνολο των διδάκτρων του ΔΠΜΣ για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ, η δε καταβολή τους γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις: η πρώτη σε ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ κατά την αρχική εγγραφή στο ΔΠΜΣ και η δεύτερη πριν από την έναρξη του Γ΄ εξαμήνου, σε ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος  Ιατρικής του ΑΠΘ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 54124 Θεσσαλονίκη, Πανεπιστημιούπολη (έναντι ΑΧΕΠΑ), κ. Γεωργία Σακκά, ώρες από 10.30 έως 13.30, τηλ.: 2310 999338, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣΙ: http://softskills.med.auth.gr/.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ

Σχολείο Ιατρικής Μυκητολογίας (εργαστηριακή διάγνωση-κλινικές προεκτάσεις)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Σχολείο Ιατρικής Μυκητολογίας (εργαστηριακή διάγνωση-κλινικές προεκτάσεις)»
Χρόνος υλοποίησης: 15-17/12/2017

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τίτλο: «Σχολείο Ιατρικής Μυκητολογίας (εργαστηριακή διάγνωση-κλινικές προεκτάσεις)».
Το Σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και σκοπός του είναι η γνώση και η κατανόηση των τρόπων εργαστηριακής διάγνωσης και παρακολούθησης των μυκητιακών λοιμώξεων σε συνδυασμό με τη γνωριμία με σημαντικές σχετικές κλινικές καταστάσεις, θεραπευτικά προβλήματα και μελλοντικές προοπτικές.
Οι διδάσκοντες θα είναι ιατροί, μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, όλοι με πολύ σημαντική κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία στην διάγνωση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση των μυκητιακών λοιμώξεων.
Απευθύνεται σε ειδικευόμενους ιατρούς της Ιατρικής Βιοπαθολογίας με σκοπό την περαιτέρω εκπαίδευσή τους, σε ειδικούς Ιατρούς Βιοπαθολόγους που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, σε Ιατρούς ειδικευόμενους και ειδικούς άλλων ειδικοτήτων, όπως Αιματολόγους, Εντατικολόγους, Παθολόγους, Παιδίατρους, Λοιμωξιολόγους, Δερματολόγους και άλλους που θέλουν να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να συνδυάσουν το εργαστηριακό εύρημα με την κλινική εικόνα, καθώς και σε άλλους επιστήμονες, όπως Βιολόγους και Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων που θέλουν να εξοικειωθούν με τα συγκεκριμένα θέματα.
Το Σεμινάριο θα έχει συνολική διάρκεια 18 ωρών και θα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

α) στα πλαίσια της θεωρητικής εκπαίδευσης:

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση μυκητιακών λοιμώξεων στη Μ.Ε.Θ. Νεότερα δεδομένα.
Καντιντιακές λοιμώξεις στους παιδιατρικούς ασθενείς.
Μυκητιακές λοιμώξεις στους αιματολογικούς ασθενείς. Πρώιμη διάγνωση -παρακολούθηση, νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις.
Μυκητιακές λοιμώξεις δέρματος και εξαρτημάτων.
Μυκητιακά βιοϋμένια, εργαστηριακή προσέγγιση, κλινική αντιμετώπιση.
Εναρμόνιση ορίων ευαισθησίας κατά C.L.S.I. και Ε.U.C.A.S.T. Παρακολούθηση θεραπευτικών επιπέδων των αντιμυκητιακών φαρμάκων.

β) στα πλαίσια της πρακτικής εκπαίδευσης:

Εργαστηριακή διάγνωση εν τω βάθει μυκητιάσεων.
Μορφολογική αναγνώριση μυκήτων εν τω βάθει μυκητιάσεων (πρακτική εργασία).
Εργαστηριακή διάγνωση επιφανειακών μυκητιάσεων.
Μορφολογική αναγνώριση μυκήτων επιφανειακών μυκητιάσεων (πρακτική εργασία).

Στους συμμετέχοντες στο Σεμινάριο, θα χορηγηθούν:
α) Βεβαίωση συμμετοχής/παρακολούθησης
Θα χορηγηθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης-C.M.E.(έχει υποβληθεί αίτηση στον Π.Ι.Σ.)
β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης
γ) Σχετικό εκπαιδευτικό υλικό

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνουν δεκτές ηλεκτρονικά από 16/10/2017 έως και 15/11/2017.
Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.
Ο αριθμός συμμετεχόντων θα είναι 25 ως 30 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα
2. Τίτλοι Σπουδών (πτυχία, κ.λ.π.)

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα διδασκαλίας του Α΄ Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., στο κεντρικό κτίριο της Ιατρικής Σχολής, στον τρίτο όροφο.
Οι ημέρες πραγματοποίησης θα είναι η Παρασκευή 15/12 (16.30-20.45), το Σάββατο 16/12 (10.00-14.00 και 17.00-20.30) και η Κυριακή 17/12 (09.30-15.00).
Το κόστος συμμετοχής στο Σεμινάριο ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ (πληρωτέο εφάπαξ, πριν την έναρξη του Σεμιναρίου, σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ. και σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Ευαγγελία Ζάχρου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στον τηλεφωνικό αριθμό: 2310999091 κατά τις ώρες 10.00 ως 14.00.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Διά Βίου Μάθησης
Σ. Βες, Καθηγητής, ΑΠΘ
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος
του Προγράμματος
Τ. Α. Βυζαντιάδης, Αν. Καθηγητής, ΑΠΘ

Δείτε την αφίσα
Δείτε το πρόγραμμα

Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
«Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα»


Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, η Νομική Σχολή, και ειδικότερα το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής που λειτουργεί στη Σχολή, οργανώνει, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και την Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης επιμορφωτικά σεμινάρια με γενικό τίτλο: «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα».
Πρόκειται για τρία σεμινάρια, είκοσι ωρών το καθένα, τα οποία στηρίζονται κατά βάση σε ανάλυση υποθέσεων (case study). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώνει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα σεμινάρια.

Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής και πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 22/4 έως 31/8/2016 και μόνο ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Δομής Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ: http://diaviou.auth.gr/medical_issues ή μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Μαρία Μηλαπίδου, Δρ. Νομικής, Δικηγόρο, τηλ. επικοινωνίας 6946890803, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης
Καθηγητής Στ. Ανδρέου
H Επιστημονικά Υπεύθυνη
του Προγράμματος
Καθηγήτρια Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΛΙΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε ηλεκτρονικά για τα νέα της Ιατρικής Εταιρείας εισάγετε στο παρακάτω πεδίο το e-mail σας για εγγραφή στη λίστα ενημέρωσης.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Επισκέψεις 125231

Kubik-Rubik Joomla! Extensions